badania

jak się patrzy

Jak przeprowadzić skuteczne badania opinii? Metody, kroki i przykłady dobrych praktyk.

aktualizacja: 07.12.2023

Jeśli szukasz firmy, która zajmuje się profesjonalnie badaniem opinii, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Nasze doświadczenie oraz wykorzystanie najnowszych technologii pozwalają prowadzić badania w sposób precyzyjny, szybki i efektywny. Opinia24 przeprowadza badania opinii od blisko dekady, realizując co roku setki tysięcy wywiadów, wykorzystując do tego różne techniki i metodologie.

Interesujesz się badaniami opinii, zatem wiesz, jak są one istotne dla rozwoju każdej firmy i organizacji. Pozwalają na zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań konsumentów. Badania opinii umożliwiają także poznanie preferencji wyborczych, zaufania do najważniejszych osób w państwie oraz nastrojów społecznych. Przy ich pomocy możemy dowiedzieć się, w którą stronę zmierza świat oraz jakie mechanizmy go napędzają.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dzięki nam będziesz miał pewność, że Twoja organizacja jest dobrze przygotowana na potrzeby i preferencje swoich klientów.

Opinia24. Badania jak się patrzy

Co to jest badanie opinii?

Badanie opinii to proces pozyskiwania informacji o preferencjach, potrzebach i oczekiwaniach danej populacji lub grupy społecznej.  Badanie prowadzi się przy pomocy odpowiednio przygotowanych narzędzi badawczych, takich jak ankiety, wywiady czy grupy fokusowe. Celem badania opinii jest uzyskanie rzetelnych i obiektywnych danych. Badania takie często pozwalają na podjęcie decyzji społecznych lub biznesowych.

Badania opinii są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak:

 • marketing,
 • psychologia społeczna,
 • socjologia,
 • czy polityka.

Przeprowadzanie badania opinii pozwala poznać:

 • potrzeby i oczekiwania klientów,
 • ich ocenę produktów lub usług,
 • charakterystykę badanej populacji,
 • lub preferencje wyborcze.

Jakie są metody badania opinii?

Ilościowe metody i techniki badania opinii są zróżnicowane. Jednak zawsze powinny być dostosowane do celów badania oraz grupy, którą badamy. W zależności od tego, co chcemy poznać, możemy wykorzystać techniki, takie jak:

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing),
 • CAWI (Computer Assisted  Web Interviewing),
 • CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing),
 • CAWI (Computer Assisted  Web Interviewing).

PAPI (Paper and Pencil Interviewing)

Jedną z tradycyjnych technik badania opinii jest tzw. PAPI (Paper and Pencil Interviewing). Badacz przygotowuje ankietę na papierze, a następnie, przy jej pomocy, zadaje pytania bezpośrednio respondentowi. Odpowiedzi są zapisywane w ankiecie.

Ta technika ma pewne wady. Takie jak dłuższy czas realizacji badania oraz problemy z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. PAPI to metoda, która traci na popularności w ostatnich latach.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

CAPI to metoda realizacji wywiadów osobistych, w której badacz korzysta z komputera. Badacz przygotowuje ankietę w formie elektronicznej. Następnie, przy jej pomocy, zadaje pytania respondentowi, wpisując odpowiedzi na komputerze.

Wyniki badania są automatycznie zapisywane. To ułatwia przetwarzanie danych i ich późniejszą analizę.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

CATI to metoda realizacji  wywiadów telefonicznych. Badacz korzysta z komputera i telefonu. Przygotowuje on kwestionariusz w formie elektronicznej. Następnie, przy jego pomocy, zadaje pytania telefonicznie respondentowi.

Jedną z głównych zalet CATI jest możliwość przeprowadzania szybkich i efektywnych kosztowo badań opinii. Dodatkowo mogą one być realizowane na dużej grupie respondentów i w krótkim czasie.

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

CAWI to metoda prowadzenia wywiadów online. Badacz przygotowuje kwestionariusz w formie elektronicznej, a następnie wysyła zaproszenie do badania respondentowi.

Jedną z głównych zalet CAWI jest łatwość i szybkość przeprowadzania badań opinii na dużej grupie respondentów. Ponadto CAWI pozwala na automatyczne przetwarzanie i analizowanie danych, co ułatwia ich interpretację i wyciąganie wniosków.

Jakie metody i techniki badania opinii oferuje Opinia24?

Opinia24 oferuje przede wszystkim techniki ilościowe CAWI i CATI. Pozwalają one na prowadzenie badań online oraz telefonicznych. Technika CAWI umożliwia realizację ankiety, która może być wypełniana przez respondentów w dowolnym miejscu i czasie. Natomiast CATI realizowane jest przy wsparciu wykwalifikowanego personelu firmy Opinia24.

Firma stosuje również technikę łączoną (mix), która polega na wykorzystaniu dwóch metod badawczych w jednym badaniu. Dzięki temu możliwe jest zgromadzenie większej ilości danych oraz uzyskanie odpowiedzi na bardziej kompleksowe pytania badawcze.

Jak przeprowadzić badanie opinii krok po kroku?

Przeprowadzenie badania opinii publicznej wymaga planowania oraz przygotowania. Poniżej przedstawiam kroki, które należy wykonać w celu przeprowadzenia badania opinii:

 1. Określenie celu badania. Ważne jest, aby precyzyjnie określić, co chcemy badać. Stawiamy pytanie badawcze oraz hipotezy.
 2. Dobór próby. Najczęściej chcemy, aby była reprezentatywna dla badanej populacji. Czyli odzwierciedlała ją możliwie dokładnie dla wybranych cech, dla niej charakterystycznych. Należy dodatkowo zadbać, by respondenci byli dobierani do badania w sposób losowy.
 3. Przygotowanie ankiety. Należy przygotować ankietę, która zawiera pytania, na które chcemy uzyskać odpowiedzi. Ankieta powinna być przejrzysta i czytelna, a pytania powinny być jasne i zrozumiałe dla respondentów.
 4. Przeprowadzenie badania. Badanie można przeprowadzić za pomocą różnych technik, takich jak ankiety online, wywiady telefoniczne czy badania terenowe. Ważne jest, aby przestrzegać zasad etycznych oraz aby zachować neutralność i bezstronność w trakcie przeprowadzania badania.
 5. Analiza wyników. Po zakończeniu badania należy przeanalizować zebrane dane oraz sporządzić raport z wynikami badania. Analiza danych pozwala na wyciągnięcie wniosków oraz na przedstawienie wyników w sposób klarowny i przejrzysty.

Przeprowadzenie badania opinii publicznej wymaga odpowiedniego przygotowania oraz wiedzy. Także stosowania się do praktyk branżowych oraz zasad etycznych.

Jak interpretować wyniki badania opinii?

Interpretacja wyników badania opinii publicznej jest kluczowa, aby wyciągnąć wnioski i podjąć odpowiednie decyzje. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które należy wykonać podczas interpretacji wyników badania opinii:

 1. Czyszczenie danych. To istotny element higieny poprzedzający działania analityczne. Na tym etapie weryfikuje się spójność logiczną odpowiedzi, osiągniętą strukturę próby, czy też odchylenia parametrów technicznych ankiet.
 2. Analiza danych. Należy przeanalizować zebrane dane. Następnie dokonać wstępnej selekcji informacji, które są najważniejsze z punktu widzenia naszego celu badawczego.
 3. Prezentacja wyników. Należy przedstawić wyniki badania w sposób przejrzysty i zrozumiały dla osób, które korzystają z usług badawczych. Warto użyć różnych narzędzi wizualizacji danych, takich jak wykresy, tabele czy mapy.
 4. Wnioskowanie. Na podstawie zebranych danych należy wyciągnąć wnioski. Ocenić, jakie konsekwencje wynikają z badania opinii publicznej dla firmy lub organizacji.

Interpretacja wyników badania opinii społecznej wymaga umiejętności analitycznych oraz praktycznego podejścia do danych. Dzięki właściwej metodologii podejścia do interpretacji wyników możemy wyciągnąć wnioski i podejmować dalsze działania w sposób skuteczny i efektywny.

Przykłady dobrych praktyk w badaniach opinii

W badaniach opinii istnieje wiele dobrych praktyk, które warto stosować, aby uzyskać rzetelne i wiarygodne dane. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich praktyk:

 1. Dobór reprezentatywnej próby. Dobór próby jest kluczowy, ponieważ tylko reprezentatywna próba umożliwia nam możliwość wnioskowania na populację.
 2. Stosowanie różnych technik badawczych. Warto stosować różne techniki badawcze. Dzięki temu uzyskamy bardziej kompletny obraz opinii w badanej populacji.
 3. Dbałość o jakość danych. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie danych oraz o prawidłową interpretację wyników. Warto również stosować narzędzia do wizualizacji danych, takie jak wykresy, tabele i mapy.
 4. Wykorzystanie nowych technologii. Warto korzystać z nowych technologii. Takich jak np. aplikacje mobilne. Pozwalają one na przeprowadzenie badania opinii w sposób skuteczny i efektywny.
 5. Analiza wyników z perspektywy klienta. Ważne jest, aby analizować wyniki badania z perspektywy klienta, czyli w kontekście jego potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu można dostarczyć wnioski, które mają większą wartość merytoryczną.

Stosowanie powyższych dobrych praktyk pozwala na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników badań opinii. Są one pomocne w podejmowaniu odpowiednich decyzji.

Nasza firma ceni sobie rzetelność i wiarygodność. Stosowanie dobrych praktyk i posiadane certyfikaty potwierdzają wysoką jakość naszych usług.

Działamy zgodnie ze standardem ESOMAR. Jest to uznawany na całym świecie wyznacznik dobrych praktyk w dziedzinie badań opinii. Jesteśmy sygnatariuszem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Nasi pracownicy są członkami PTBRiO, co dodatkowo potwierdza wysoką jakość realizowanych badań.

Podsumowanie

Badania opinii publicznej są niezwykle ważnym źródłem informacji dla firm i organizacji. Pozwalającym na poznanie potrzeb i preferencji społecznych. Istnieje wiele metod i technik, które umożliwiają prowadzenie badań opinii (techniki jak np. CAWI, CATI).

Prowadzenie badania opinii wymaga odpowiedniego zaplanowania i wiedzy. Interpretacja wyników pozwala na zidentyfikowanie trendów i preferencji w populacji. Umożliwia to lepiej dostosować się do potrzeb i oczekiwań społecznych.

Podczas prowadzenia badań opinii należy uważać na najczęstsze błędy. Należą do nich zbyt mała lub źle dobrana próba czy niewłaściwe formułowanie pytań. Ważne jest również stosowanie dobrych praktyk rynkowych.

Badania opinii umożliwiają poznanie nie tylko preferencji wyborczych, ale także w kontekście produktów i usług. Aby uzyskać rzetelne i wiarygodne wyniki, warto skorzystać z usług firm specjalizujących się w badaniach.

FAQ

Co to jest badanie opinii i do czego służy?

Badanie opinii to proces zbierania informacji o preferencjach, potrzebach i oczekiwaniach ludzi. Służy do uzyskania rzetelnych danych, które pomagają w podejmowaniu decyzji w różnych dziedzinach, takich jak marketing, socjologia czy polityka.

Jakie są najpopularniejsze metody badania opinii?

Do najpopularniejszych metod badania opinii należą ankiety online (CAWI), wywiady telefoniczne (CATI), wywiady osobiste z użyciem komputera (CAPI) oraz tradycyjne ankiety papierowe (PAPI). Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania i zalety.

Dlaczego dobór reprezentatywnej próby jest ważny w badaniu opinii?

Dobór reprezentatywnej próby jest kluczowy, aby wyniki badania rzetelnie odzwierciedlały opinie całej badanej populacji. Zapewnia to wiarygodność i dokładność wniosków wynikających z badania.

Jakie są zalety i wady metod CAWI i CATI stosowanych w badaniach opinii?

Metoda CAWI jest szybka, kosztowo efektywna i umożliwia łatwe przetwarzanie danych, ale wymaga dostępu do internetu wśród respondentów. CATI pozwala na szybkie dotarcie do dużej grupy respondentów.

Jakich błędów należy unikać podczas przeprowadzania badania opinii?

Podczas przeprowadzania badania opinii należy unikać błędów takich jak nieprecyzyjne formułowanie pytań, niewłaściwy dobór próby oraz błędy w analizie i interpretacji danych. Ważne jest także przestrzeganie zasad etycznych i zapewnienie anonimowości respondentów.

Jakie są dobre praktyki w przeprowadzaniu badań opinii?

Dobre praktyki w przeprowadzaniu badań opinii obejmują dokładne planowanie badania, stosowanie różnorodnych technik badawczych, dbałość o jakość i bezpieczeństwo danych.

Słowniczek badań opinii

Hasło Opis
Analiza danych Proces przetwarzania i interpretacji zebranych danych, mający na celu   wyciągnięcie wniosków i formułowanie rekomendacji.
Ankieta Narzędzie badawcze składające się z serii pytań, używane do zbierania   danych od respondentów w badaniach opinii.
Badanie opinii Proces pozyskiwania informacji o preferencjach, potrzebach, i   oczekiwaniach populacji lub grupy społecznej, służący do uzyskiwania   rzetelnych danych dla podejmowania decyzji.
CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing) Metoda polegająca na   przeprowadzaniu wywiadów osobistych z użyciem komputera do rejestrowania   odpowiedzi.
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) Metoda badania opinii, w   której wywiady przeprowadzane są telefonicznie przy użyciu komputera do   rejestrowania odpowiedzi.
CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing) Metoda online, gdzie   respondenci samodzielnie wypełniają ankietę przez internet.
Dobór próby Proces wyboru do badania odpowiedniej liczby respondentów o określonych   cechach, mający na celu zapewnienie wiarygodności wyników.
Grupa fokusowa Technika badawcza polegająca na prowadzeniu dyskusji z małą grupą osób na   dany temat, aby zebrać ich poglądy i opinie.
Interpretacja wyników Proces oceny i wyjaśniania wyników badania w kontekście postawionych   celów i hipotez badawczych.
PAPI (ang. Paper and Pencil Interviewing) Tradycyjna metoda badania opinii,   gdzie badacz używa papierowej ankiety i zapisuje odpowiedzi respondentów.
Reprezentatywna próba Wybór grupy respondentów w badaniu opinii w taki sposób, aby   odzwierciedlała charakterystykę większej populacji.
Wywiad Metoda badawcza, w której badacz zadaje pytania respondentowi   bezpośrednio, telefonicznie lub online, w celu uzyskania szczegółowych   informacji.