badania

jak się patrzy

Polityka Prywatności

Definicje

 1. Administrator – Opinia24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000599163, NIP 5213720784, REGON 363645572;
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy;
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, do którego stosuje się niniejsza Polityka tj. https://opinia24.pl/;
 7. Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 8. Użytkownik – osoba, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.

Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz czas przetwarzania danych w Serwisie

 1. Formularz kontaktowy. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://opinia24.pl/wyprobuj-nas.
  W ramach formularza kontaktowego Administrator prosi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu, treść wiadomości. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zapytania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  Dane osobowe przetwarzane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych Administrator przetwarza dane do momentu wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.
  Dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w:
  1. celu prowadzenia komunikacji, w tym nawiązania współpracy handlowej. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu komunikacji oraz nawiązaniu współpracy handlowej;
  2. celach marketingowych Administratora w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody.

 1. Proces rekrutacyjny pracowników i współpracowników. Administrator udostępnia na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://opinia24.pl/kariera/ ogłoszenia rekrutacyjne.
  Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.
  Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez kandydata w ramach CV oraz innych dokumentów aplikacyjnych w niezbędnym zakresie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Okres każdorazowo może zostać przedłużony  z uwagi na potencjalne roszczenia.
  Dane osobowe podane w ramach procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na innych podstawach prawnych w zależności od formy zatrudnienia:
  1. w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze jako potencjalnym pracodawcy;
  2. w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi Serwisu przysługują następuje prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO;

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem mailowo na adres kontakt@opinia24.pl

Odbiorcy

W związku z działaniem Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są w ramach EOG. O zamiarze ewentualnego przekazywania danych poza EOG Administrator uprzednio poinformuje Użytkowników na podstawie szczegółowego badania skutków transferu dla ochrony danych (Transfer Impact Assessment).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych oznacza ich ochronę przed wszelkimi zagrożeniami w celu zapewnienia ciągłości działania, minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zwrotu z możliwości biznesowych. Bezpieczeństwo to jest osiągane poprzez zastosowanie licznych środków technicznych i organizacyjnych.

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie poufności, integralności, dostępności i rozliczalności, przy czym:

 1. poufność informacji – rozumiana jest, jako zapewnienie, że tylko osoby uprawnione mają dostęp do informacji,
 2. integralność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania,
 3. dostępność informacji – rozumiane jest, jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne,
 4. rozliczalność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie możliwości przypisania w sposób jednoznaczny zrealizowanej czynności do określonego podmiotu.

Administrator podejmuje stałe działania mające na celu zapewnienie legalności przetwarzania i doskonalenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych będących w jego posiadaniu i powierzonych mu do przetwarzania przez inne podmioty na podstawie stosownych umów.

Pliki cookies

 1. Witryna opinia24.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Kontakt

Z Administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na adres Spółki bądź telefonicznie pod numerem 22 30 80 700.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@opinia24.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 7 maja 2024

Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Opinia24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000599163, NIP 5213720784, REGON 363645572. Z Administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na w/w adres Spółki bądź: telefonicznie pod numerem 22 30 80 700 oraz mailowo na adres: iod@opinia24.pl. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych osobowych w zakresie działania Opinia24 Sp. z o.o., a także przysługujących Wam uprawnień, możecie się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Opinia24 Sp. z o.o., którym jest Pani Katarzyna Stańczak, pisząc na adres iod@opinia24.pl.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Administrator Danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego, widniejącego na stronie internetowej, wpisując w polu temat [iod].
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

III. Pliki cookies

 1. Witryna opinia24.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Opinia24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000599163, NIP 5213720784, REGON 363645572. Z Administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na w/w adres Spółki bądź: telefonicznie pod numerem 22 30 80 700 oraz mailowo na adres: iod@opinia24.pl

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych osobowych w zakresie działania Opinia24 Sp. z o.o., a także przysługujących Wam uprawnień, możecie się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Opinia24 Sp. z o.o., którym jest Pani Katarzyna Stańczak, za pomocą formularza kontaktowego widniejącego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” wpisując w polu temat [iod].

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Opinia24 Sp. z o.o.,
  • realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Opinia24 Sp. z o.o.,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Opinia24 Sp. z o.o.,
  • w pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Opinia24 Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe na rzecz i w imieniu Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, natomiast dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody, do momentu jej cofnięcia, chyba, że będą istniały podstawy prawne uzasadniające ich dalsze przechowywanie.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Wam następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych tj. otrzymanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Administrator zastrzega sobie realizację tego prawa tylko w przypadku kiedy będzie to z jego strony technicznie możliwe;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Opinia24 Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego.