badania

jak się patrzy

Badania ankietowe – jak efektywnie zbierać i analizować dane

aktualizacja: 07.12.2023

Badania ankietowe to jedna z najpopularniejszych metod zbierania danych na rynku. Wykorzystywane są w celu uzyskania informacji na temat opinii, postaw czy zachowań klientów. Pozwala to na lepsze dostosowanie oferty poszczególnych firm do potrzeb ich odbiorców.

W artykule omówimy podstawowe kwestie związane z badaniami ankietowymi, takie jak cele czy metody ich realizacji. Dodatkowo opiszemy etapy tworzenia ankiety, a także zagadnienia związane z analizą danych oraz ich interpretacją.

Wprowadzenie do badań ankietowych

Cele badań ankietowych

Głównym celem badań ankietowych jest zebranie informacji na temat respondentów. Zebrane dane pozwalają na lepsze zrozumienie ich potrzeb, oczekiwań i preferencji. Pozyskane w ten sposób dane mogą być wykorzystane do opracowywania strategii marketingowych. Dodatkowo mogą one posłużyć do badania satysfakcji klientów czy analizy konkurencji.

Rodzaje badań ankietowych

W zależności od celu i przedmiotu badania wyróżniamy kilka rodzajów badań ankietowych. Należą do nich:

 • badanie opinii – ma na celu poznanie opinii respondentów na dany temat,
 • badanie postaw – dotyczy przekonań i wartości wpływających na zachowanie respondentów,
 • badanie preferencji – ma na celu poznanie wyborów oraz upodobania respondentów w określonym kontekście,
 • oraz badanie satysfakcji – pozwala na ocenę satysfakcji klientów z produktów lub usług.

Badania ankietowe – metody zbierania informacji – CATI i CAWI

Istnieje kilka metod przeprowadzania badań ankietowych. Dwie z nich, CATI i CAWI, omawiamy poniżej.

CATI

CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). To sposób realizacji badań ankietowych. Polega on na przeprowadzaniu wywiadów przez telefon z pomocą komputera. Ankieter korzysta z oprogramowania, które pomaga w prowadzeniu rozmowy z respondentem. Odpowiedzi na pytania zapisywane są w sposób automatyczny.

Zalety metody CATI:

 1. Szybkość realizacji. Wywiady ankietowe mogą być przeprowadzone w krótkim czasie. Dzięki temu można uzyskać wyniki badań nawet w ciągu kilku dni.
 2. Kontrola jakości. Można na bieżąco monitorować przebieg wywiadu i kontrolować poprawność odpowiedzi.
 3. Możliwość uzyskania informacji od różnych grup respondentów. Również tych trudno osiągalnych innymi metodami.

Wady metody CATI:

 1. Ograniczenia związane z telefonem. Nie wszystkie pytania nadają się do zadawania przez telefon. Dodatkowo respondent może nie mieć dostępu do informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.
 2. Nie wszyscy są skłonni udzielać odpowiedzi przez telefon. To może wpływać na reprezentatywność próby.

CAWI

CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). To metoda realizacji badań ankietowych. Polega ona na przeprowadzaniu wywiadów za pomocą formularzy internetowych. Respondent samodzielnie wypełnia kwestionariusz, a badacz monitoruje proces oraz analizuje zebrane dane.

Zalety metody CAWI:

 1. Brak konieczności zatrudniania ankieterów oraz niższe koszty logistyczne.
 2. Elastyczność. Ankiety można przeprowadzać w dowolnym czasie i miejscu. Respondent może wypełniać kwestionariusz w dogodnym dla siebie momencie.
 3. Możliwość wykorzystania multimediów. Ankiety internetowe umożliwiają wstawianie obrazów, filmów czy dźwięków.

Wady metody CAWI:

 1. Ograniczenia w dostępie do internetu. Nie wszyscy respondenci mają dostęp do internetu, co może wpłynąć na reprezentatywność próby.
 2. Niższa kontrola jakości. Brak bezpośredniego kontaktu z respondentem utrudnia kontrolę jakości odpowiedzi.

Etapy tworzenia ankiety

Określenie celów badania ankietowego

Pierwszym krokiem w procesie tworzenia ankiety jest określenie celów badania. Musimy wiedzieć, jakie informacje chcemy uzyskać od respondentów. Jakie pytania należy zadać, aby uzyskać te informacje.

Dobór respondentów

Kolejnym etapem jest dobór odpowiedniej grupy respondentów. Ważne jest, aby próba była reprezentatywna dla badanej populacji. Aby prawidłowo przeprowadzić badania, niezbędne jest określenie pewnych kryteriów. Do najważniejszych z nich należą wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Dobór tych parametrów pozwoli na wybranie właściwych osób do badania.

Opracowanie kwestionariusza

Opracowanie kwestionariusza to kluczowy etap w procesie tworzenia ankiety. Należy zadbać o to, aby pytania były jasne, zrozumiałe i nie wprowadzały respondentów w błąd. Ważne jest uwzględnienie różnych rodzajów pytań w ankiecie. Pytania zamknięte, otwarte czy półotwarte pozwalają na uzyskanie różnorodnych informacji od respondentów.

Przeprowadzenie pilotażu

Przed rozpoczęciem właściwego badania ankietowego warto przeprowadzić pilotaż. Pilotaż to testowe wypełnienie ankiety przez niewielką grupę osób. Dzięki pilotażowi można sprawdzić, czy pytania są zrozumiałe i czy czas wypełnienia ankiety jest odpowiedni. Dodatkowo umożliwia to weryfikację, czy uzyskane odpowiedzi są zgodne z oczekiwaniami.

Analiza danych i interpretacja wyników

Po zebraniu danych od respondentów należy je poddać analizie. W zależności od rodzaju pytań i celów badania można zastosować różne metody analizy.

Analiza ilościowa

Analiza ilościowa polega na opracowaniu danych liczbowych, takich jak częstości, procenty czy średnie. Pozwala ona na szybkie i obiektywne przedstawienie wyników badania.

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa jest stosowana w przypadku pytań otwartych, gdzie odpowiedzi są opisowe. Takich odpowiedzi nie można łatwo przeliczyć na wartości liczbowe. W analizie jakościowej ważne jest zrozumienie kontekstu i interpretacja odpowiedzi respondentów.

Wnioski i rekomendacje

Na podstawie analizy zebranych danych można wyciągnąć wnioski dotyczące badanej grupy. Następnie można stworzyć rekomendacje dla przedsiębiorstwa lub organizacji, która zleciła badanie.

Jak wykorzystać wyniki badań ankietowych

Wyniki badań ankietowych mogą być wykorzystane na różne sposoby, takie jak:

 1. Opracowanie strategii marketingowych.
 2. Poprawa jakości produktów lub usług.
 3. Zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich oczekiwań.
 4. Analiza konkurencji i identyfikacja obszarów do poprawy.

Błędy i pułapki w badaniach ankietowych

Podczas przeprowadzania badań ankietowych należy uważać na różne błędy i pułapki.

Błędy w konstrukcji kwestionariusza

Pytania niejednoznaczne, zbyt długie lub wprowadzające respondentów w błąd.

Błędy w dobieraniu próby

Nieprawidłowy dobór respondentów może prowadzić do niewłaściwych wniosków.

Błędy w analizie danych

Nieprawidłowe obliczenia, błędne interpretacje lub ignorowanie istotnych danych.

Błędy w komunikacji wyników

Źle przedstawione wyniki mogą wprowadzać w błąd odbiorców badania.

Wyzwania i ograniczenia badań ankietowych

Badania ankietowe, mimo swojej skuteczności i wszechstronności, nie są pozbawione wyzwań. Przede wszystkim badania te wymagają dokładnego zaplanowania i przygotowania. Zaczynamy od wyboru odpowiedniej metody badawczej. Następnie istotne jest stworzenie jasnego i precyzyjnego kwestionariusza, a na końcu prawidłowa analiza zebranych danych.

Ponadto kluczowe jest zapewnienie anonimowości i poufności danych respondentów. Buduje to zaufanie i skłonność do uczciwych odpowiedzi.

Ważne jest zdanie sobie sprawy, że mimo wszystkich starań, wyniki badań ankietowych mogą być zniekształcone. Takie zniekształcenia mogą wynikać z różnych czynników. Do takich czynników należą błędy pomiarowe, błędy próbkowania czy tendencyjność odpowiedzi. Dlatego zawsze powinniśmy podchodzić do wyników z pewnym stopniem ostrożności.

Historia badań

Badania ankietowe mają długą i fascynującą historię. Przypuszcza się, że zaczęły się one w starożytnym Rzymie, gdzie używano ankiet do zbierania danych demograficznych. Współczesne badania ankietowe mają swoje korzenie w XIX wieku. Właśnie wtedy statystycy zaczęli stosować metody losowania prób w celu przeprowadzenia reprezentatywnych badań społecznych.

Jednym z pierwszych dobrze udokumentowanych zastosowań badań ankietowych był spis powszechny. Ten spis przeprowadzono w USA w 1790 roku. Prawdziwa rewolucja w badaniach ankietowych nastąpiła na początku XX wieku. Wtedy to wprowadzono techniki wywiadu osobistego i telefonicznego.

George Gallup jest często uznawany za ojca współczesnych badań opinii publicznej. W 1935 roku założył American Institute of Public Opinion, znaną dziś jako Gallup Organization. Jego innowacyjne techniki próbkowania i pytania ankietowe były przełomowe i stały się standardem w branży.

W ciągu ostatnich dekad badania ankietowe ewoluowały jeszcze bardziej, zwłaszcza dzięki rozwojowi technologii internetowej. Dzisiaj badania online są jednym z najpopularniejszych sposobów zbierania danych. Takie badania umożliwiają szybkie i efektywne dotarcie do szerokiej grupy respondentów na całym świecie.

Podsumowanie

Badania ankietowe to niezastąpione narzędzie zbierania danych. Pozwalają na zrozumienie postaw i opinii respondentów. Od celu badania zależy wybór odpowiednich metod. Tworzenie ankiety wymaga przemyślanego podejścia. Pytania powinny być jasne i precyzyjne. Ważny jest również odpowiedni dobór próby. Przeprowadzenie pilotażu pozwala uniknąć potencjalnych błędów. Dane z ankiet można analizować na wiele sposobów. Wyciągnięte wnioski mogą służyć różnym celom. Pomimo wyzwań badania ankietowe dają wartościowe informacje.

FAQ

Czym są badania ankietowe?

Badania ankietowe to metoda zbierania danych, która polega na zadawaniu pytań respondentom. Celem tych pytań jest uzyskanie informacji na temat ich opinii, postaw czy zachowań.

Jakie są cele badań ankietowych?

Cele badań ankietowych mogą być różne. Na przykład poznanie opinii klientów na temat produktów czy zrozumienie potrzeb odbiorców. Inne cele to badanie satysfakcji czy analiza konkurencji.

Jakie są metody realizacji ankiety?

Istnieje wiele metod realizacji ankiety, takich jak wywiady telefoniczne (CATI) czy ankiety internetowe (CAWI). Inne metody to wywiady osobiste czy ankiety pocztowe.

Jak przebiega proces tworzenia ankiety?

Proces tworzenia ankiety składa się z kilku etapów, takich jak określenie celów badania i dobór respondentów. Następnie opracowuje się kwestionariusz, przeprowadza pilotaż i zbiera dane. Na końcu analizuje się te dane i interpretuje wyniki.

Jakie są błędy i pułapki w badaniach ankietowych?

Błędy i pułapki w badaniach ankietowych mogą wynikać z różnych źródeł. Na przykład, mogą pojawić się błędy w konstrukcji kwestionariusza czy nieprawidłowy dobór próby. Inne problemy to błędy w analizie danych czy źle przedstawione wyniki.

Jakie są dobre praktyki w przeprowadzaniu badań opinii?

Dobre praktyki w przeprowadzaniu badań opinii obejmują dokładne planowanie badania, stosowanie różnorodnych technik badawczych, dbałość o jakość i bezpieczeństwo danych.

Słowniczek badań ankietowych

Hasło Opis
Analiza ilościowa Proces opracowania danych liczbowych, np. częstości, procentów, średnich.
Analiza jakościowa Proces analizy opisowych odpowiedzi respondentów, trudnych do   przeliczenia na wartości liczbowe.
Badanie opinii Badanie mające na celu poznanie opinii respondentów na dany temat.
Badanie postaw Badanie dotyczące przekonań i wartości wpływających na zachowanie   respondentów.
Badanie preferencji Badanie mające na celu poznanie wyborów oraz upodobań respondentów w   określonym kontekście.
Badanie satysfakcji Badanie pozwalające na ocenę satysfakcji klientów z produktów lub usług.
Błąd analizy danych Problem wynikający z nieprawidłowych obliczeń, błędnych interpretacji lub   ignorowania istotnych danych.
Błąd dobierania próby Problem związany z niewłaściwym doborem respondentów, co może prowadzić   do niewłaściwych wniosków.
Błąd konstrukcji kwestionariusza Problem wynikający z niejednoznacznych, zbyt długich lub wprowadzających   w błąd pytań.
CAPI (ang. Computer-Assisted Personal Interviewing) Metoda realizacji wywiadów   osobistych z użyciem komputera.
CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) Metoda realizacji badań   ankietowych przez telefon z pomocą komputera.
CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviewing) Metoda realizacji badań   ankietowych za pomocą formularzy internetowych.
Kwestionariusz Zestaw pytań przygotowanych w celu uzyskania informacji od respondentów.
Ograniczenia badań ankietowych Wyzwania związane z dokładnym zaplanowaniem, przygotowaniem i analizą   danych w badaniach ankietowych.
PAPI (ang. Paper and Pencil Interviewing) Tradycyjna metoda badania opinii z   użyciem papierowej ankiety.
Pilotaż Testowe przeprowadzenie ankiety wśród niewielkiej grupy osób przed   rozpoczęciem właściwego badania.
Próba reprezentatywna Grupa respondentów, która odzwierciedla charakterystykę badanej   populacji.
Wnioski i rekomendacje Proces formułowania konkluzji na podstawie analizy danych badawczych i   sugerowanie działań.